WACKER GM سیلیکون شیشه و فلز

درزبند سیلیکونی تک جزئی و خنثی است. این درزبند برای درزهای پیوندی و انبساط کم فشار در صنعت ساختمان و برای درزهای محیطی کم فشار طراحی شده است و به ویژه در مصارفی که خشک شدن با استوکسی مطلوب نیست کاربرد دارد.